Technologijos, kurios įgalina

Augant įmonių ir organizacijų IT poreikiams, sujungėme IT infrastruktūros išmanymą bei programavimo kompetencijas.

atsakysime į jūsų klausimus

Susisiekite
  Siųsti

  Ačiū!

  Jūsų žinutę gavome.

  Grįžti į svetainę

  Klientų erdvė

  Prisijunkite prie Jus aptarnaujančios „Novian“ bendrovės klientams skirtos erdvės

  Pasirinkti kalbą Lietuvių English

  Šioje Privatumo politikoje (toliau – Politika) pateikiama informacija, kaip „Novian“ įmonių grupė (toliau – „Novian“ grupė) tvarko asmens duomenis ir kaip jos įmonių svetainėse bei savitarnos portaluose naudojami slapukai. Čia taip pat aprašytos pagrindinės duomenų apsaugos teisės aktuose įtvirtintos Duomenų subjekto teisės.

  Ši Politika taikoma „Novian“ grupės ir asmenų, kurie naudojasi, naudojosi, išreiškė ketinimą naudotis arba yra kaip nors kitaip susiję su „Novian“ grupės teikiamomis paslaugomis ir (arba) veikla tarpusavio santykiams.

  „Novian“ grupė užtikrina asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir tinkamų techninių bei organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą.

  „Novian“ grupė, tvarkydama asmens duomenis, vadovaujasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais šią sritį reglamentuojančiais teisės aktais.

  Atkreipiame dėmesį, kad ateityje ši Politika, atsižvelgiant į teisės aktų ir „Novian“ grupės veiklos pokyčius, gali būti keičiama, todėl skatiname periodiškai ją peržiūrėti.

  1. SĄVOKOS

  Asmens duomenų subjektas (toliau – Duomenų subjektas) „Novian“ grupėje yra fizinis asmuo, kuris naudojasi, naudojosi, išreiškė ketinimą naudotis „Novian“ grupės teikiamomis paslaugomis ar išreiškė ketinimą dirbti „Novian“ grupės įmonėse.

  „Novian“ grupė (toliau – „Novian“ ) – tai bet kuri įmonė, priklausanti „Novian“ grupei, kuri veikia kaip Asmens duomenų valdytojas. Šios Politikos kontekste „Novian“ gali reikšti UAB „Novian“, UAB „Novian Technologies“, UAB „Novian Systems“, „Zissor AS“, „Andmevara AS“, „Andmevara Services OU“, „Andmevara SRL“ ar visas šias įmones kartu.

  Asmens duomenų valdytojas – „Novian“ grupei priklausanti įmonė, kurios paslaugomis naudojatės, naudojotės, išreiškėte ketinimą naudotis arba su kurios veikla esate susijęs. „Novian“ įmonių sąrašas ir kontaktiniai duomenys skelbiami interneto svetainėje www.novian.lt.

  Asmens duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris Asmens duomenų valdytojo vardu ar pavedimu tvarko asmens duomenis.

  Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – Duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma ar gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta naudojantis tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

  Asmens duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas, teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir / ar aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

  Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – BDAR) – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB. Kitos Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos BDAR ir kituose teisės aktuose.

  2. ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS 

  Priklausomai nuo paslaugų ar produktų, kuriais ketina naudotis ar besinaudoja Duomenų subjektas, „Novian“ tvarko įvairių kategorijų asmens duomenis. Asmens duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš Duomenų subjekto, iš Duomenų subjekto veiklos jam naudojantis paslaugomis bei „Novian“ interneto svetainėmis ir iš išorinių šaltinių, tokių kaip registrai bei kitos trečiosios šalys (pavyzdžiui, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, skolininkų registrų, juridinių asmenų, kai Duomenų subjektas yra akcininkas ir pan.), jei „Novian“ turi Duomenų subjekto sutikimą arba jei tai nustato teisės aktai.

  Duomenų subjektui nesutikus pateikti savo asmens duomenų, „Novian“ paslaugos jam gali būti neteikiamos.

  Jeigu Duomenų subjektas pateikia „Novian“ kitų su juo susijusių asmenų duomenis, Duomenų subjektas turi gauti šių asmenų sutikimą ir supažindinti juos su šia Politika.

  2.1. Pagrindinės asmens duomenų kategorijos 

  Pagrindinės asmens duomenų kategorijos, įskaitant, bet neapsiribojant, yra:

  • Asmens tapatybės duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, asmens tapatybės dokumento duomenys;
  • Kontaktinė informacija, tokia kaip adresas, telefono numeris, el. pašto adresas;
  • Duomenys apie išsilavinimą ir profesinę veiklą;
  • Finansiniai duomenys, tokie kaip duomenys apie turimą nuosavybę, pajamas, įsipareigojimus;
  • Banko sąskaitos duomenys;
  • Duomenys, susiję su paslaugų teikimu ir klientų pasitenkinimu jomis, tokie kaip duomenys apie sutarčių vykdymą ar nevykdymą, sudarytus sandorius, galiojančias ar baigusias galioti sutartis, pateiktus prašymus, paraiškas, Duomenų subjekto atsiliepimus apie paslaugas;
  • Duomenys, surinkti naudojantis ryšių ir kitomis techninėmis priemonėmis, tokie kaip vaizdo stebėjimo duomenys, duomenys, surinkti bendraujant telefonu, el. paštu, duomenys, susiję su Duomenų subjekto lankymusi „Novian“ interneto svetainėse arba naudojantis savitarnos portalais (pavyzdžiui, interneto protokolo (IP) adresas, Duomenų subjekto prisijungimo prie savitarnos portalo duomenys, svetainės lankomumo istorija ir kt.);
  • Duomenys, gaunami vykdant teisės aktų reikalavimus, tokie kaip duomenys, gauti pagal notarų, mokesčių administratorių, teismų, antstolių paklausimus;
  • Duomenys apie teisinius atstovus (veikiančius pagal įgaliojimą ar kitais pagrindais);
  • Duomenys apie ryšius su juridiniais asmenimis, tokie kaip juridinių asmens vadovo, akcininko, valdybos ar kito valdymo organo nario, tikrojo naudos gavėjo ir panašūs duomenys, reikalingi sandoriui vykdyti juridinio asmens vardu tikslais.

  3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR TEISINIS PAGRINDAS

  „Novian“ asmens duomenų tvarkymo pagrindas gali būti su Duomenų subjektu sudarytos sutarties vykdymas arba ketinimas sudaryti sutartį, Duomenų subjekto sutikimas tvarkyti jo asmens duomenis konkrečiu tikslu, taip pat įstatymuose nustatytų „Novian“ taikomų pareigų vykdymas.

  „Novian“ taip pat gali tvarkyti asmens duomenis vadovaudamasi teisėto intereso koncepcija (pavyzdžiui, siekdama sustiprinti IT saugumą), įgyvendinusi BDAR nustatytus reikalavimus. Taikomų teisės aktų numatytomis sąlygomis tų pačių Duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymui gali būti taikomas vienas ar keli aukščiau nurodyti teisiniai pagrindai.

  „Novian“ duomenų subjekto duomenis gali tvarkyti šiais tikslais (įskaitant, bet neapsiribojant atvejais, kai gaunamas atskiras Duomenų subjekto sutikimas dėl duomenų tvarkymo):

  • „Novian“ paslaugoms teikti ir kitai veiklai, įskaitant rizikos vertinimą, vykdyti, kaip tai numatyta „Novian“ veiklai taikomuose teisės aktuose;
  • Duomenų subjektui informuoti apie jo paslaugų, pirkimo-pardavimo ir kitas sutartis su „Novian“;
  • Duomenų subjektui informuoti apie „Novian“ paslaugas;
  • informacijai iš Duomenų subjekto apie „Novian“ paslaugas gauti;
  • „Novian“ bei Duomenų subjektų ir jų turto saugumui užtikrinti, atliekant vaizdo stebėjimą;
  • „Novian“ sutarčių sudarymo ir vykdymo bei „Novian“ teikiamų paslaugų kokybei vertinti (pvz., įrašant telefoninius pokalbius), teirautis nuomonės apie teikiamas paslaugas, aptarnavimą ir jų kokybę, rinkos tyrimams atlikti, žaidimams ir akcijoms Duomenų subjektams organizuoti;
  • Duomenų subjekto „Novian“ paslaugų vartojimo įpročiams ir poreikiams bei vykdomoms operacijoms analizuoti ir prognozuoti, siekiant užtikrinti tinkamiausią Duomenų subjekto aptarnavimą ir asmeninių pasiūlymų teikimą;
  • teisinėms prievolėms vykdyti;
  • techninių priemonių ir IT infrastruktūros apsaugai, priežiūrai ir tobulinimui, vykdant piktnaudžiavimo paslaugomis prevenciją bei siekiant užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą;
  • kitai teisėtais tikslais, kaip nurodyta teisės aktuose.

  4. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

  Duomenų subjektas turi duomenų apsaugos teisės aktų jam garantuojamą teisę kreiptis į Asmens duomenų valdytoją, kad Asmens duomenų valdytojas, nustatęs Duomenų subjekto asmens tapatybę:

  • pateiktų informaciją apie tai, ar tvarko Duomenų subjekto asmens duomenis ir, jei tvarko, kad supažindintų Duomenų subjektą su tvarkomais jo asmens duomenimis, informuotų, kokie jo asmens duomenys, iš kokių šaltinių yra gauti, kokiu tikslu ir kaip tvarkomi (įskaitant automatizuotą sprendimų priėmimą, jo reikšmę ir pasekmes Duomenų subjektui), kiek laiko yra saugomi, kam teikiami (teisė susipažinti su savo asmens duomenimis);
  • ištaisytų ar patikslintų neteisingus, neišsamius, netikslius Duomenų subjekto asmens duomenis (teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis);
  • esant tam tikroms BDAR įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), ištrintų Duomenų subjekto asmens duomenis (teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis – „teisė būti pamirštam“);
  • esant tam tikroms BDAR įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, laikotarpiu, kol yra nagrinėjamas Duomenų subjekto prašymas dėl duomenų tikslumo ar duomenų tvarkymo ir kt.), apribotų Duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą (teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą);
  • raštu ar bendrai naudojama elektronine forma pateiktų Duomenų subjekto Asmens duomenų valdytojui pateiktus asmens duomenis, kurie yra tvarkomi taikant automatizuotas priemones, jo sutikimo ar sutarties vykdymo pagrindu, ir, jei įmanoma, perduotų tokius duomenis kitam paslaugų teikėjui (teisė į asmens duomenų perkeliamumą).

  Tais atvejais, kai Duomenų subjekto asmens duomenis „Novian“ tvarko jo sutikimo pagrindu, Duomenų subjektas turi teisę bet kada atšaukti savo duotą sutikimą ir šiuo sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nedelsiant nutrauktas. Atkreipiamas dėmesys, kad, atšaukus sutikimą, gali būti, kad „Novian“ negalės Duomenų subjektui pasiūlyti tam tikrų paslaugų ar produktų, tačiau ir toliau naudos Duomenų subjekto asmens duomenis, pavyzdžiui, vykdydama su Duomenų subjektu sudarytą sutartį ar jei to reikalauja įstatymai.

  Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad:

  • būtų tvarkomi jo asmens duomenys ir įsipareigoja savo teisiškai pagristą nesutikimą pateikti Asmens duomenų valdytojui raštu arba kitu būdu, kuriuo galima nustatyti Duomenų subjekto tapatybę, jeigu asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Asmens duomenų valdytojo teisėti interesai;
  • būtų tvarkomi jo asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais (įskaitant su tokiu tikslu susijusį profiliavimą) ir turi teisę nenurodyti tokio nesutikimo motyvų;
  • kad jam būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jei toks sprendimų priėmimas turi teisines pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį Duomenų subjektui. Ši teisė netaikoma tuo atveju, kai toks sprendimų priėmimas yra būtinas sutarties su Duomenų subjektu sudarymo arba vykdymo tikslais, yra leidžiamas pagal taikomus teisės aktus arba Duomenų subjektas yra davęs aiškų sutikimą.

  Duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (adresas – L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, interneto svetainės adresas – https://vdai.lrv.lt/), jei Duomenų subjektas mano, kad jo asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus. Maloniai prašome dėl iškilusių klausimų pirmiausia kreiptis į „Novian“, kad galėtume kuo greičiau juos išspręsti.

  5. PRAŠYMŲ DĖL PASINAUDOJIMO DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖMIS NAGRINĖJIMO TVARKA

  Prašymą dėl nurodytų teisių įgyvendinimo Duomenų subjektas turi pateikti savo Asmens duomenų valdytojui (žr. 1 dalį „SĄVOKOS“). „Novian“ įmonių kontaktiniai duomenys skelbiami interneto svetainėje www.novian.lt.

  Siekiant apsaugoti, kad „Novian“ tvarkomi asmens duomenys nebūtų atskleisti jokiems asmenims, neturintiems teisės jų gauti, gavus Duomenų subjekto prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas teises, pirmiausia, bus nustatyta jo tapatybė. Jeigu tapatybės patikrinimo procedūra bus sėkminga, „Novian“ įsipareigoja nepagrįstai nedelsdama, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Duomenų subjekto prašymo gavimo, pateikti informaciją apie veiksmus, kurių imtasi pagal Duomenų subjekto pateiktą prašymą. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą arba jei Duomenų subjektas pateikė keletą prašymų, „Novian“ turi teisę vieno mėnesio laikotarpį pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai informuodama Duomenų subjektą iki pirmojo mėnesio pabaigos ir nurodydama tokio pratęsimo priežastis.

  Duomenų subjektas neturi mokėti jokio mokesčio tam, kad gautų informaciją apie jo tvarkomus asmens duomenis (arba pasinaudotų bet kuriomis kitomis teisėmis). Tačiau „Novian“ gali imti pagrįstą mokestį, jei Duomenų subjekto prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas, pateikiamas pakartotinai arba yra neproporcingas.

  6. ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI

  Duomenų subjekto asmens duomenis Asmens duomenų valdytojas gali atskleisti/perduoti tvarkyti šiems tretiesiems asmenims, kurie, įskaitant, bet neapsiribojant, padeda Asmens duomenų valdytojui vykdyti ir administruoti paslaugų teikimą:

  • informacinių technologijų paslaugas teikiančioms bendrovėms (siekiant užtikrinti informacinių sistemų palaikymą, tobulinimą, atnaujinimą);
  • interneto svetainių administravimo ir susijusias paslaugas teikiančioms bendrovėms;
  • dokumentų saugojimo ir archyvinio tvarkymo paslaugas teikiančioms bendrovėms;
  • pašto paslaugas teikiančioms bendrovėms (ataskaitų, kitų pranešimų siuntimui Duomenų subjektui);
  • auditoriams;
  • „INVL Technology“ priklausančioms įmonėms (su Duomenų subjekto sutikimu arba jei tai leidžia galiojantys teisės aktai);
  • kredito ir finansų įstaigoms;
  • teisės, mokesčių ir kitiems konsultantams, dėl kurių paslaugų įsigijimo ir (ar) teikimo tarpininkauja „Novian“ pagal „Novian“ ir Duomenų subjekto sudarytų sutarčių sąlygas;
  • skolininkų registrams, kuriuose kaupiama informacija apie praleistus mokėjimus, ir skolų išieškojimo įmonėms;
  • skambučių aptarnavimo paslaugas teikiančioms bendrovėms, jei „Novian“ tokias pasitelkia;
  • „Novian“ pasitelktoms bendrovėms, kurios teikia „Novian“ teikiamų paslaugų kokybės vertinimo (įskaitant, nuomonės apie paslaugas, aptarnavimą ir jų kokybę rinkimą), rinkos tyrimų, žaidimų ir akcijų Duomenų subjektams organizavimo paslaugas;
  • kitiems „Novian“ pasitelktiems tretiesiems asmenims, kurie padeda „Novian“ teikti Paslaugas, vykdyti įsipareigojimus, kylančius pagal taikomus įstatymus ir kitus teisės aktus.

  Duomenys taip pat pateikiami:

  • valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas (pvz., teisėsaugos institucijoms, antstoliams, notarams, mokesčių administravimo;
  • Valstybinei mokesčių inspekcijai, siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės susitarimą dėl tarptautinių mokestinių prievolių vykdymo gerinimo ir Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto įgyvendinimo, bei kitus Lietuvos Respublikos tarptautinius įsipareigojimus šioje srityje;
  • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai.

  „Novian“ įsipareigoja imtis reikiamų priemonių ir siekti, kad ir kiti asmenys, kuriems gali būti teikiami asmens duomenys, asmens duomenis tvarkytų, laikydamiesi „Novian“ nurodymų ir galiojančių teisės aktų bei įgyvendintų tinkamas asmens duomenų saugumo priemones.

  7. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

  Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei yra būtina, siekiant įgyvendinti duomenų tvarkymo tikslus. Asmens duomenų saugojimo laikotarpiai yra apibrėžiami vidaus teisės aktuose, atsižvelgiant į su Duomenų subjektu sudarytų sutarčių pobūdį, „Novian“ teisėtą interesą arba teisės aktų reikalavimus (pvz., apskaitos, pinigų plovimo prevencijos reikalavimus, ieškinio senaties terminą ir kt.).

  Asmens duomenis, surinktus teikiant paslaugas, „Novian“ bendruoju atveju tvarko tol, kol Duomenų subjektas naudojasi „Novian“ paslaugomis, ir saugo dar 10 metų po to, kai Duomenų subjektas nustoja tomis paslaugomis naudotis.

  Nuomonės dėl kliento patirties naudojantis „Novian“ paslaugomis teiravimosi tikslu, Duomenų subjekto asmens duomenys (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris) yra tvarkomi 2 mėnesius po dalykinių santykių su klientu pasibaigimo. Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi, kaip nustatyta aukščiau.

  Jei Duomenų subjektas naudoja „Novian“ įmonių interneto svetainėse esančias kontaktines formas užklausoms, informacija, pateikta tokiose formose, įskaitant Duomenų subjekto kontaktinius duomenis, bus saugoma tol, kol bus išnagrinėta užklausa, ir ne ilgiau kaip 1 metus nuo užklausos pateikimo, nebent teisėtai leidžiamas ilgesnis saugojimo laikotarpis dėl kitų priežasčių.

  Jei Duomenų subjektas naudoja „Novian“ įmonių interneto svetainėse esančias kontaktines formas užklausoms ir pateikia sutikimą dėl duomenų tvarkymo rinkodaros tikslais, informacija, pateikta tokiose formose, įskaitant Duomenų subjekto kontaktinius duomenis, bus saugoma tol, kol bus išnagrinėta užklausa, ir ne ilgiau kaip 1 metus nuo užklausos pateikimo, nebent teisėtai leidžiamas ilgesnis saugojimo laikotarpis dėl kitų priežasčių.

  Jei Duomenų subjektas pateikia savo duomenis siekdamas įsidarbinti kurioje nors iš „Novian“ grupės įmonių neaplikuodamas į konkrečias pareigybes, šie duomenys yra saugomi vienus metus ir gali būti naudojami ieškant kandidatų į laisvas pareigybes „Novian“ grupės įmonėse.

  Jei Duomenų subjektas pateikia savo duomenis siekdamas įsidarbinti kurioje nors iš „Novian“ grupės įmonių aplikuodamas į konkrečias pareigybes ir nepateikia sutikimo dėl ilgesnio duomenų saugojimo, šie duomenys yra saugomi iki atrankos pabaigos.

  Jei Duomenų subjektas pateikia savo duomenis siekdamas įsidarbinti kurioje nors iš „Novian“ grupės įmonių aplikuodamas į konkrečias pareigybes ir pateikia sutikimą dėl šių duomenų naudojimo ieškant kandidatų į kitas pareigybes, šie duomenys yra saugomi vienus metus ir gali būti naudojami ieškant kandidatų į laisvas pareigybes „Novian“ grupės įmonėse.

  Jei Duomenų subjektas registruojasi dalyvauti renginiuose ir pateikia su šia registracija susijusius duomenis, jie yra tvarkomi tik su informavimu apie renginį susijusiems tikslams. Tuo atveju, jei jis pateikia ir sutikimą dėl duomenų tvarkymo rinkodaros pagrindu, šie jo duomenys gali būti tvarkomi vienus metus nuo tokio sutikimo pateikimo, nebent teisėtai leidžiamas ilgesnis saugojimo laikotarpis dėl kitų priežasčių.

  Norėdamas atšaukti duotą sutikimą tvarkyti Duomenų subjekto duomenis, Duomenų subjektas turi kreiptis el. pašto adresu dap@novian.lt ir nurodyti, kokių duomenų tvarkymą nori atšaukti.

  8. GEOGRAFINĖ TVARKYMO TERITORIJA

  „Novian“ Duomenų subjekto asmens duomenis paprastai tvarko tik Europos Sąjungos/Europos ekonominės erdvės (ES/EEE) teritorijoje, tačiau tam tikrais atvejais asmens duomenys gali būti perduoti ir už ES/EEE ribų, pavyzdžiui, kai tai būtina sutarties sudarymui ir vykdymui arba jeigu duotas Duomenų subjekto sutikimas tokiam perdavimui. Asmens duomenys perduodami už ES/EEE ribų, tik jei yra įgyvendinamos tinkamos apsaugos priemonės.

  9. AUTOMATIZUOTŲ SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

  Siekiant užtikrinti tinkamiausią Duomenų subjekto aptarnavimą ir pateikti Duomenų subjekto poreikius atitinkančius rinkodaros pasiūlymus bei gerinant „Novian“ teikiamų paslaugų kokybę, „Novian“ automatiniu būdu gali analizuoti Duomenų subjekto asmens duomenis, įskaitant informaciją apie naudojimąsi paslaugomis, elgesį „Novian“ įmonių interneto svetainėse ir savitarnos portaluose.

  Atkreipiamas dėmesys į tai, kad „Novian“ atliekami Duomenų subjektų duomenų analizės veiksmai neturi Duomenų subjektams jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio. Duomenų subjektas gali bet kada nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, ir nustatyti savo naršyklę taip, kad atsisakytų visų arba kai kurių naršyklės slapukų.

  10. KONTAKTINĖ INFORMACIJA

  • UAB „Novian“ (kodas 121998756, registruotas buveinės adresas Gynėjų g. 14, Vilnius, tel. (8 5) 219 0000, el. paštas info@novian.lt, interneto svetainės adresas www.novian.lt);
  • UAB „Novian Technologies“ (kodas 301318539, adresas Gynėjų g. 14, Vilnius, tel. (8 5) 219 0000, el. paštas info.technologies@novian.lt, interneto svetainės adresas www.novian.lt, duomenų apsaugos pareigūno el. paštas dap@novian.lt);
  • UAB „Novian Systems“ (kodas 125774645, adresas Gynėjų g. 14, Vilnius, tel. (8 5) 273 41 81, el. paštas info.systems@novian.lt, interneto svetainės adresas www.novian.lt, duomenų apsaugos pareigūno el. paštas dap@novian.lt);
  • UTIB „INVL Technology“ (kodas 300893533, adresas Gynėjų g. 14, Vilnius, tel. 8 5 279 06 01, el. paštas info@invltechnology.lt, interneto svetainės adresas www.invltechnology.lt);
  • „Andmevara Services OÜ“ (adresas Pärnu mnt 158, Talinas, Estija, tel. +372 6715 188, el. paštas mail@andmevara.ee, interneto svetainės adresas www.andmevara.ee);
  • „Andmevara AS“ (adresas Pärnu mnt 158, Talinas, Estija, tel. +372 6715 188, el. paštas mail@andmevara.ee, interneto svetainės adresas www.andmevara.ee);
  • „Andmevara SRL“ (adresas MD-2001, str. Sciusev A.,89, Kišiniovas, Moldova, tel. +370 612 51955, el. paštas a.smirnovas@baip.lt);
  • „Zissor“, (adresas Bragernes Torg 6, 3017 Dramenas, Norvegija, tel. +47 22 83 85 00, el. paštas post@zissor.com, interneto svetainės adresas www.zissor.com).

  11. SLAPUKAI

  Slapukai (angl. cookies) – tai tam tikra informacija, įrašoma į lankytojo kompiuterį asmeniui lankantis „Novian“ interneto svetainėse. Slapukai naudojami norint atpažinti lankytoją, kaip ankstesnį interneto svetainės lankytoją ir renkant interneto svetainės lankomumo statistiką, taip pat siekiant parodyti būtent lankytojui skirtą reklamą ir pagerinti savitarnos portale atliekamų veiksmų funkcionalumą. Pagal pradinius nustatymus dauguma naršyklių priima slapukus. Tačiau lankytojai turi galimybę atjungti slapukus, pakeisdami savo naršyklės nustatymus. Taip pat galima sukonfigūruoti savo naršyklės nustatymus, kad galima būtų priimti tik atitinkamus slapukus arba kiekvieną kartą gauti perspėjimo pranešimą, leidžiantį nuspręsti, ar norite saugoti slapukus savo kompiuteryje. Informuojame, kad išjungus slapukus kai kurios tinklalapių funkcijos gali neveikti.

  Daugiau informacijos apie naudojamus slapukus galite rasti adresu: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.

  „Novian“ interneto svetainėje naudojami slapukai:

  Naudojimo vieta
  Pavadinimas
  Paskirtis
  Sukūrimo momentas
  Galiojimo laikas
  Naudojami duomenys
  Platforma
  Novian.lt
  Novian.io
  _ga
  Statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti ataskaitoms ir siekiant patobulinti puslapį.
  Įeinant į svetainę
  26 mėnesiai
  Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas – statistinis. Skaitliuko apskaita vykdoma per „Google Analytics“
  Google Products
  Novian.lt
  Novian.io
  _gid
  24 valandos
  Novian.lt
  Novian.io
  _gat
  1 minutė
  Novian.lt
  Novian.io
  _ga_#
  Nustato apsilankymų skaičių svetainėje ir pirmą bei dažniausius apsilankymus
  2 metai
  Google Products
  Novian.lt
  Novian.io
  wp-wpml_current_language
  Nustato šalies kodą, siekiant nustatyti rodomą svetainės kalbą
  Įeinant į svetainę
  1 diena
  IP adresas
  WPML
  Novian.lt
  Novian.io
  _lfa
  Informacijai apie IP adresų lankomus puslapius.
  Įeinant į svetainę
  2 metai
  IP adresas, svetainėje praleistas laikas ir lankomi puslapiai.
  Leadfeeder
  Novian.lt
  Novian.io
  _lfa_#
  Neklasifikuojama
  Įeinant į svetainę
  Nuolatinis
  Leadfeeder
  Novian.lt
  Novian.io
  _lfa_expiry
  Atitinkamo slapuko galiojimo pabaigos datai nustatyti
  Įeinant į svetainę
  Nuolatinis
  Leadfeeder

  „Novian“ turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką, informuodama duomenų subjektus apie pakeitimus „Novian“ grupės interneto svetainėse.„Novian“ interneto svetainėse gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, teisės aktus, taip pat į socialinius tinklus (pvz., galimybė dalintis svetainės turiniu socialiniuose tinkluose „Facebook“ ir „LinkedIn“, „Instagram“, taip pat „YouTube“). Pažymėtina, kad trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos „Novian“ interneto svetainėse, yra taikomos šių svetainių privatumo politikos ar kiti dokumentai, atitinkantys privatumo politiką, ir „Novian“ neprisiima atsakomybės už šių svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą bei jų privatumo politikų nuostatas.

  „Novian“ turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką, informuodama duomenų subjektus apie pakeitimus „Novian“ grupės interneto svetainėse.

  Efektyvūs integruoti sprendimai ir paslaugos

  Technologijos Jūsų tikslams

  Susisiekite