Kritinės IT infrastruktūros valdomos paslaugos

Teikiame kritinės IT infrastruktūros kūrimo, plėtros ir valdymo paslaugas. Užtikriname, kad kliento infrastruktūra būtų naudojama saugiai, našiai ir efektyviai.

Plačiau

Sprendimai pokyčiams

Kuriame IT sprendimus, jungiančius Jūsų organizacijai aktualias skaitmeninės transformacijos sritis.

Plačiau

Aplikacijos organizacijoms

Organizacijos spartesnei veiklai siūlome aplikacijas, kurios automatizuoja pasikartojančius procesus.

Plačiau

I. BENDROJI DALIS

Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja „Novian“ grupės įmonių (toliau – „Novian“ arba Duomenų valdytojas) vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką bei Duomenų valdytojo valdomų interneto svetainės https://www.novian.lt (toliau – Interneto svetainė), taip pat savitarnos portalų „Klientų erdvėje“ veikimo sąlygas.

„Novian“ sudaro (kontaktus rasite Privatumo politikos XI skyriuje):

UAB „Novian“,

UAB „Novian Technologies“,

UAB „Novian Systems“,

UAB „Novian Pro“,

„Zissor AS“,

„Novian Eesti OU“.

Bendras „Novian“ kontaktinis adresas: Gynėjų g. 14, Vilnius 01109, Lietuva.

Dėl asmens duomenų tvarkymo klausimų prašome kreiptis el. paštu dap@novian.lt.

Siekiame užtikrinti, kad mūsų klientai, interneto svetainės lankytojai ir kiti asmenys, kurių asmens duomenis tvarkome, būtų skaidriai informuoti apie tai, kaip mes tvarkome jų duomenis. Todėl svarbu, kad Jūs, kaip Interneto svetainės lankytojas ir (ar) mūsų klientas, atidžiai susipažintumėte su šia Politika, kurioje rasite informaciją apie tai, kaip renkame ir naudojame (arba pageidaujame rinkti ir naudoti) Jūsų asmens duomenis.

Ši Politika parengta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Atkreipiame dėmesį, kad ateityje ši Politika, atsižvelgiant į teisės aktų ir „Novian“ veiklos pokyčius, gali būti keičiama, todėl skatiname periodiškai ją peržiūrėti.

„Novian“ užtikrina asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir tinkamų techninių bei organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą.

Pateikdami savo asmens duomenis, Jūs privalote susipažinti su šia Privatumo politika.

Jūs esate atsakingas(-a), kad Jūsų pateikiami duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Žinomai neteisingų duomenų pateikimas yra laikomas Politikos pažeidimu. Jeigu pasikeičia pateikti duomenys, Jūs privalote nedelsdamas(-a) juos ištaisyti, o nesant galimybės tai padaryti, apie tai informuoti Duomenų valdytoją. Mes jokiomis aplinkybėmis nesame atsakingi už žalą, atsiradusią Jums ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipėte dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

II. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

 1. Asmens duomenys turi būti tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
 2. Asmens duomenys turi būti renkami aiškiai nustatytais bei teisėtais tikslais ir netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
 3. Asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir ne per didelės apimties, atsižvelgiant į tikslus, kuriais jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
 4. Asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);
 5. Asmens duomenys turi būti laikomi ir saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
 6. Asmens duomenys turi būti tvarkomi tokiu būdu, kad būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo, taikant tinkamas technines ir organizacines priemones (vientisumo ir konfidencialumo principas);
 7. Duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).

III. PAGRINDINIAI ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

 1. Statistiniais tikslais stebėti svetainės lankytojų srautus ir jų naršymo ypatumus;
 2. Atsakyti į užklausas;
 3. Siųsti savo naujienlaiškius, teikti pasiūlymus, organizuoti klientų apklausas, organizuoti žaidimus (vykdyti tiesioginę rinkodarą);
 4. Teikti pritaikytą reklamą (naudojant reklaminius slapukus);
 5. Vykdyti registracijas į renginius;
 6. Kandidatų paieškai ir įdarbinimui;
 7. Klientų paskyrų administravimui (paskyros yra skirtos teikti nuotolinę pagalbą, prisijungus per „Klientų erdvę“ (išskyrus novian.ee ir www.novian.no);
 8. Sutartims vykdyti.
 9. Asmens duomenims tvarkyti kitais tikslais.

IV. ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS, TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS, SAUGOJIMO TERMINAS, GAVĖJAI

„Novian“, administruodama svetainę, tvarko įvairius asmens duomenis, kuriuos pateikia pats duomenų subjektas (Jūs), arba duomenis, kurie generuojami automatiškai per slapukus. Jūs galite nepateikti savo asmens duomenų ir mūsų svetainę lankyti anonimiškai, tačiau tam tikrais atvejais, nepateikus savo asmens duomenų, negalėsime suteikti Jums paslaugos (pvz., įdarbinimo atveju).

Duomenų subjektui nesutikus pateikti savo asmens duomenų, „Novian“ paslaugos jam gali būti neteikiamos. Jeigu Duomenų subjektas pateikia „Novian“ kitų su juo susijusių asmenų duomenis, Duomenų subjektas turi gauti šių asmenų sutikimą ar tvarkyti tokius duomenis kitu teisėtu pagrindu ir supažindinti juos su šia Politika.

Pagrindinės asmens duomenų kategorijos, įskaitant, bet neapsiribojant, yra:

 • Asmens tapatybės duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, asmens tapatybės dokumento duomenys;
 • Kontaktinė informacija: adresas, telefono numeris, el. pašto adresas;
 • Duomenys apie išsilavinimą ir profesinę veiklą;
 • Interneto protokolo (IP) adresas, Duomenų subjekto prisijungimo prie savitarnos portalo duomenys, svetainės lankomumo istorija ir kt.

Duomenis tvarkome:

 1. Statistiniais tikslais, siekdami stebėti interneto svetainės lankytojų srautus ir jų naršymo ypatumus. Duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a) p.) naudoti statistinius slapukus, nebent teisės aktai numato kitaip. Turite teisę nesutikti, o sutikę bet kada galite atšaukti savo sutikimą pakoreguodami slapukų nustatymus interneto naršyklėje. Duomenys renkami per slapukus ir yra saugomi priklausomai nuo konkretaus slapuko konfigūracijos. Konkrečius terminus, taip pat konkrečius renkamus duomenis rasite Privatumo politikos X dalyje „Slapukai“ žemiau. Šiuo tikslu duomenys yra teikiami trečiosioms šalims: Google Inc., Facebook, Linkedin, Dealfront.
 2. Norėdami atsakyti į Jūsų užklausas. Duomenų tvarkymo pagrindas – mūsų teisėtas interesas teikti kokybišką klientų aptarnavimą (BDAR 6 str. 1 d. f) p.). Šiuo tikslu renkami duomenys: elektroninio pašto adresas, vardas, pavardė, telefono numeris. Duomenys saugomi ne ilgiau kaip 3 mėnesius po atsakymo į Jūsų užklausą, nebent juos reikia saugoti ilgiau dėl potencialaus ginčo ar pretenzijos (t. y., mūsų teisinių interesų gynimo). Duomenis valdo tik „Novian“ grupės įmonės.
 3. Jei esate Duomenų valdytojo klientas ar atstovaujate mūsų klientui (juridiniam asmeniui) arba esate išreiškęs(-usi) savo sutikimą, Duomenų valdytojas el. paštu Jums siunčia naujienlaiškius su rinkos, paslaugų aktualijomis, teikia su Duomenų valdytojo paslaugomis bei renginiais susijusią informaciją. Teisinis pagrindas yra Jūsų duotas sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a) p.) arba Duomenų valdytojo teisėtas interesas Jums kaip esamam klientui teikti informaciją apie panašias į Jūsų įsigytas paslaugas (BDAR 6 str. 1 d. f) p., Elektroninių ryšių įstatymas).
 4. Duoti savo sutikimą gauti naujienlaiškius su rinkos, paslaugų aktualijomis, Duomenų valdytojo paslaugomis bei renginiais susijusią informaciją galite įrašę savo el. paštą į atitinkamą interneto svetainės laukelį ir paspaudę šalia esančią užsakymo nuorodą arba kitu būdu. Turite teisę nepatirdami jokių neigiamų pasekmių nesutikti, o sutikę bet kada galite atšaukti savo sutikimą, pasinaudodami kiekviename naujienlaiškyje esančia atsisakymo nuoroda, nedarydami poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Kai duomenų tvarkymas vykdomas mūsų teisėto intereso pagrindu, Jūs galite nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu, apie tai mums pranešdami el. paštu dap@novian.lt. Šiuo tikslu renkami duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas. Jūsų duomenis saugosime iki atšauksite savo sutikimą, bet ne ilgiau kaip 2 (dvejus) metus nuo sutikimo davimo datos. Šiuo tikslu duomenis perduosime duomenų tvarkytojui – IT techninio aptarnavimo paslaugas teikiančiai įmonei, tvarkančiai asmens duomenis ribota apimtimi išimtinai pagal Duomenų valdytojo nurodymus, taip pat naujienlaiškių siuntimo paslaugų platformai, įsikūrusiai ES, kuri duomenis tvarkys mūsų pavedimu.
 5. Norėdami teikti Jums pritaikytą reklamą (naudojantis slapukais). Lankantis socialiniuose tinkluose, kai kurie mūsų naudojami slapukai identifikuoja Jūsų pomėgius ir Jums aktualias temas, todėl galime pasiūlyti būtent Jums pritaikytą reklamą lankantis kitose svetainėse. Duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas naudoti reklaminius slapukus (BDAR 6 str. 1 d. a) p.). Turite teisę nesutikti, o sutikę, bet kada galite atšaukti savo sutikimą pakoreguodami slapukų nustatymus interneto naršyklėje. Duomenys renkami pasitelkiant slapukus ir yra saugomi priklausomai nuo konkretaus slapuko konfigūracijos. Konkrečius terminus, taip pat konkrečius renkamus duomenis rasite Privatumo politikos X dalyje „Slapukai“ žemiau. Šiuo tikslu duomenys yra teikiami trečiosioms šalims: Google Inc., Facebook, Linkedin, Dealfront.
 6. Renginiai:
  • Savo klientams organizuojame susitikimus ir renginius, o tam tvarkome klientų (juridinių asmenų atveju – klientų atstovų) asmens duomenis: vardus, pavardes, el. pašto adresus, telefono numerius, darbovietes ir užimamas pereigas. Teisiniu tokio asmens duomenų tvarkymo pagrindu yra mūsų teisėtas interesas pakviesti savo klientus ir jų atstovus dalyvauti organizuojamuose susitikimuose ir renginiuose, užtikrinti sklandų renginio organizavimą, nusiųsti priminimą prieš renginį ir, jeigu yra būtina, susisiekti po renginio (BDAR 6 str. 1 d. f) p.). Organizuodami ir administruodami renginius, tvarkysime šiuos Jūsų duomenis: vardas, pavardė, įmonė, kuriai atstovaujate ar kurioje dirbate, pareigos, kontaktinis el. paštas, telefono numeris. Kai duomenų tvarkymas vykdomas mūsų teisėto intereso pagrindu, Jūs galite nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu, apie tai mums pranešdami el. paštu dap@novian.lt.
  • Nuotolinių renginių atveju gali būti, kad dalyviams parengsime paketus, todėl pasiūlysime galimybę pasirinkti patogiausią paštomatą renginio paketui pristatyti; šie duomenys bus tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. a) p.), kurį pateiksite registruodamiesi į renginį. Duomenys bus tvarkomi iki renginio rinkinio išsiuntimo datos ir dar vieną mėnesį, siekiant užtikrinti tinkamą renginio paketo pristatymą. Jūs galite atšaukti savo sutikimą, apie tai mums pranešdami el. paštu dap@novian.lt.
  • Taip pat į renginius ir susitikimus kviesime ir asmenis, kurie nėra mūsų klientai (jų atstovai), todėl šiuo tikslu duomenys bus tvarkomi vadovaujantis jų sutikimu dalyvauti renginyje (sutikimą šie asmenys pateiks registruodamiesi į renginį) (BDAR 6 str. 1 d. a) p.) bei mūsų teisėtu interesu – užtikrinti sklandų renginio organizavimą, nusiųsti priminimą prieš renginį ir, jeigu yra būtina, susisiekti po renginio (BDAR 6 str. 1 d. f) p.). Jūs galite atšaukti savo sutikimą arba prieštarauti teisėto intereso pagrindu vykdomam asmens duomenų tvarkymui, apie tai mums pranešdami el. paštu dap@novian.lt. Duomenis (išskyrus esamų klientų duomenis) saugosime 7 darbo dienas po renginio pabaigos.
  • Užsiregistravusių į renginius asmenų duomenis pagal poreikį perduosime partneriams, kurie padeda organizuoti renginį: renginio vietos administratoriui, kurjeriams, renginio rinkinių tiekėjams ir pan. Šie duomenys bus naudojami tik renginio organizavimo tikslu mūsų teisėto intereso pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. f) p.). Duomenis (išskyrus esamų klientų duomenis) saugosime 7 darbo dienas po renginio pabaigos. Kai duomenų tvarkymas vykdomas mūsų teisėto intereso pagrindu, Jūs galite nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu, apie tai mums pranešdami el. paštu dap@novian.lt.
  • Renginių metu gali būti vykdomas garso/vaizdo įrašymas (filmavimas), fotografavimas. Šie duomenys bus tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. a) p.), kurį pateiksite registruodamiesi į renginį. Duomenys bus naudojami bendrovių veiklos pristatymo, reklamavimo, bendrovių istorijos fiksavimo tikslu. Jūsų duomenis saugosime iki atšauksite savo sutikimą, bet ne ilgiau kaip 5 (penkerius) metus nuo sutikimo davimo datos. Šie duomenys gali būti naudojami įmonės veiklai reklamuoti Duomenų valdytojo socialinių tinklų paskyrose, taip pat „Novian“ ir „INVL Technology“ socialinių tinklų paskyrose bei tinklalapiuose (Novian.lt, InvlTechnology.lt), teikiami renginio partneriams. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti pranešdami mums apie tai el. paštu dap@novian.lt. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.
 7. Kandidatų paieška ir įdarbinimas. Mūsų svetainėje arba mūsų socialinių tinklų paskyrose galima pateikti savo gyvenimo aprašymą (CV). CV taip pat galima atsiųsti ir pasinaudojus mūsų nurodytu el. pašto adresu. Duomenų tvarkymo pagrindas yra ikisutartiniai santykiai su duomenų subjektu (BDAR 6 str. 1 d. b) p.), mūsų teisėtas interesas atsirinkti labiausiai tinkančius kandidatus į darbo pokalbį (BDAR 6 str. 1 d. f) p.), taip pat Jūsų sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a) p.). Pateiktus asmens duomenis teisėto intereso pagrindu saugome iki tol, kol atranka pasibaigia ir dar tris mėnesius po to, kai pasibaigia įdarbinto asmens bandomasis laikotarpis, arba 1 (vienus) metus, jeigu gautas Jūsų sutikimas tvarkyti Jūsų duomenis ateities darbo pasiūlymams „Novian“ grupėje gauti. Šiam laikotarpiui pasibaigus, ištriname visus gautus CV ir juose pateiktus asmens duomenis. Sutikimas gali būti neduodamas arba bet kada atšaukiamas nepatiriant dėl to jokių neigiamų pasekmių. Prašome siunčiant savo CV apsiriboti tik savo kontaktine, išsilavinimo ir dalykinių savybių informacija bei patirties aprašymu. Jūsų duomenis taip pat galime gauti iš įdarbinimo paslaugas teikiančių įmonių ar įdarbinimo platformų. Turime teisę susisiekti su Jūsų buvusiais darbdaviais, o Jums sutikus, ir su Jūsų esamu darbdaviu. Jūsų duomenys bus tvarkomi tik „Novian“ grupės viduje, išskyrus tuos, kuriuos gauname iš įdarbinimo paslaugas teikiančių įmonių ar įdarbinimo platformų.
 8. Klientų paskyros administravimas. Siekdami suteikti savo klientams patogų būdą paslaugoms užsakyti, sukūrėme prieigas „Klientų erdvėje“, kurias galite pasiekti turėdami paskyrą („Novian Systems“ atveju) arba atsisiuntę prisijungimo programėlę („Novian Technologies“ atveju). Šios paskyros administravimo tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis. Duomenų tvarkymo pagrindas – mūsų teisėtas interesas (kokybiškas klientų aptarnavimas ir klientų identifikacija, BDAR 6 str. 1 d. f) p.). Naudojant „Novian Systems“ paskyrą šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys: el. pašto adresas. Jūsų duomenis saugosime tol, kol bus aktyvi paskyra. Duomenis ištrinsime, jeigu paskyra yra neaktyvi daugiau kaip 1 (vienus) metus. Paskyros aptarnavimui yra naudojamas produktas „Jira Service Management“ (kūrėjas „Atlassian“, privatumo politika https://www.atlassian.com/legal/privacy-policy#what-this-policy-covers). Nuotoliniam prisijungimui prie Jūsų kompiuterio ir paslaugų teikimui per nuotolį pasitelkiame trečiosios šalies „Teamviewer“ sprendimą (kūrėjas TeamViewer Germany GmbH, privatumo politika https://www.teamviewer.com/en/privacy-policy/.
 9. Asmens duomenų tvarkymas, susijęs su paslaugų teikimu pagal sudarytas sutartis susijusiais tikslais (sutarčių vykdymas). Šiuo tikslu tvarkome informaciją, kurią mums pateikia mūsų klientai bei kuri yra pateikiama mūsų klientų vardu, taip pat informaciją, kurią mes savarankiškai surenkame sutarčių vykdymo metu. Sutarčių vykdymo ir (ar) pareigų įgyvendinimo tikslu asmens duomenis tvarkome ne tik klientų – fizinių asmenų, bet ir klientų – juridinių asmenų darbuotojų ar jų partnerių darbuotojų asmens duomenis, atitinkamai, teisiniai asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai yra šie:
  • Klientų – fizinių asmenų asmens duomenų tvarkymo teisiniu pagrindu yra siekimas įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekimas imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (ikisutartiniai santykiai) (BDAR 6 str. 1 d. b) p.);
  • Kliento darbuotojų bei kitų asmenų asmens duomenų tvarkymo atveju, teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėtas interesas pateikti komercinį pasiūlymą, sudaryti ir tinkamai įvykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. f) p.).

Vykdydami sutartis, mes tvarkome klientų ir kitų asmenų, jų atstovų vardą, pavardę, kontaktinius duomenis, susirašinėjimą ir kitus duomenis, kurie reikalingi šiame Privatumo politikos 8 p. nurodytiems tikslams pasiekti. Paprastai duomenis, gautus vykdant sutartį, tvarko tik ta įmonė, kuri vykdo sutartį. Tam tikrais atvejais duomenys gali būti perduoti duomenų tvarkytojams, kurie veikia išskirtinai pagal rašytinius Duomenų valdytojo nurodymus.

 1. Asmens duomenų tvarkymas kitais tikslais

Vykdydami veiklą, mes galime tvarkyti asmens duomenis ir kitais žemiau nurodytais tikslais:

 • Tvarkydami buhalterinės apskaitos dokumentus, mes tai atliekame atsiskaitymo bei kitų mokėjimų, mokesčių įforminimo ir sumokėjimo bei apskaitos taisyklių laikymosi tikslu. Teisiniu tokio asmens duomenų tvarkymo pagrindu yra teisinė prievolė (BDAR 6 str. 1 d. c) p.), taip pat gali būti sutartis su duomenų subjektu (BDAR 6 str. 1 d. b) p.). Šiuo atveju tvarkomi duomenys – vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas (faktinės arba deklaruotos), banko sąskaitos Nr., mokėtinos, gautinos sumos. Duomenų gavėjai gali būti valstybinė mokesčių inspekcija, Sodra, bankai, kitos valstybinės institucijos, turinčios teisę atlikti patikrinimus.
 • Siekdami savo teisėto intereso užtikrinti mūsų konfidencialios informacijos apsaugą ir veiklos tęstinumą (BDAR 6 str. 1 d. f) p.), galime peržiūrėti savo darbuotojų susirašinėjimą su kontrahentais. Siekdamas šių tikslų, Duomenų valdytojas tvarko tokius savo darbuotojų ir asmenų, kurie siunčia ar gauna darbuotojų laiškus asmens duomenis: elektroninio pašto adresas, siuntėjo ar gavėjo vardas, pavardė, data, elektroninėse darbo priemonėse esančios informacijos turinys. Duomenų gavėjai gali būti duomenų tvarkytojai – informacinių technologijų paslaugas teikiančios bendrovės (siekiant užtikrinti informacinių sistemų palaikymą, tobulinimą, atnaujinimą).

V. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Jūsų, kaip duomenų subjekto teisės:

 1. Žinoti, kokie duomenys apie Jus yra tvarkomi;
 2. reikalauti ištaisyti netikslius duomenis;
 3. reikalauti perduoti duomenis kitam valdytojui;
 4. prieštarauti dėl duomenų tvarkymo;
 5. nesutikti su duomenų tvarkymu arba bet kada atšaukti savo sutikimą;
 6. reikalauti sunaikinti duomenis;
 7. reikalauti apriboti jų tvarkymą
 8. pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (adresas – L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, interneto svetainės adresas – https://vdai.lrv.lt/), jei Duomenų subjektas mano, kad jo asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus.

Duomenų subjektas turi duomenų apsaugos teisės aktų jam garantuojamą teisę kreiptis į Duomenų valdytoją, kad Duomenų valdytojas, nustatęs Duomenų subjekto asmens tapatybę:

 • pateiktų informaciją apie tai, ar tvarko Duomenų subjekto asmens duomenis ir, jei tvarko, kad supažindintų Duomenų subjektą su tvarkomais jo asmens duomenimis, informuotų, kokie jo asmens duomenys, iš kokių šaltinių yra gauti, kokiu tikslu ir kaip tvarkomi (įskaitant automatizuotą sprendimų priėmimą, jo reikšmę ir pasekmes Duomenų subjektui), kiek laiko yra saugomi, kam teikiami (teisė susipažinti su savo asmens duomenimis);
 • ištaisytų ar patikslintų neteisingus, neišsamius, netikslius Duomenų subjekto asmens duomenis (teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis);
 • esant tam tikroms BDAR įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), ištrintų Duomenų subjekto asmens duomenis (teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis – „teisė būti pamirštam“);
 • esant tam tikroms BDAR įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, laikotarpiu, kol yra nagrinėjamas Duomenų subjekto prašymas dėl duomenų tikslumo ar duomenų tvarkymo ir kt.), apribotų Duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą (teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą);
 • raštu ar bendrai naudojama elektronine forma pateiktų Duomenų subjekto Asmens duomenų valdytojui pateiktus asmens duomenis, kurie yra tvarkomi taikant automatizuotas priemones, jo sutikimo ar sutarties vykdymo pagrindu, ir, jei įmanoma, perduotų tokius duomenis kitam paslaugų teikėjui (teisė į asmens duomenų perkeliamumą).
 • Tais atvejais, kai Duomenų subjekto asmens duomenis „Novian“ tvarko jo sutikimo pagrindu, Duomenų subjektas turi teisę bet kada atšaukti savo duotą sutikimą ir šiuo sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nedelsiant nutrauktas. Atkreipiamas dėmesys, kad, atšaukus sutikimą, gali būti, kad „Novian“ negalės Duomenų subjektui pasiūlyti tam tikrų paslaugų ar produktų, tačiau ir toliau naudos Duomenų subjekto asmens duomenis, pavyzdžiui, vykdydama su Duomenų subjektu sudarytą sutartį ar jei to reikalauja įstatymai. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymo, vykdyto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu prieštarauti, kad:

 • būtų tvarkomi jo asmens duomenys ir įsipareigoja savo teisiškai pagristą prieštaravimą pateikti Asmens duomenų valdytojui raštu arba kitu būdu, kuriuo galima nustatyti Duomenų subjekto tapatybę, jeigu asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Asmens duomenų valdytojo teisėti interesai;
 • būtų tvarkomi jo asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais (įskaitant su tokiu tikslu susijusį profiliavimą) ir turi teisę nenurodyti tokio nesutikimo motyvų;
 • jam būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jei toks sprendimų priėmimas turi teisines pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį Duomenų subjektui. Ši teisė netaikoma tuo atveju, kai toks sprendimų priėmimas yra būtinas sutarties su Duomenų subjektu sudarymo arba vykdymo tikslais, yra leidžiamas pagal taikomus teisės aktus arba Duomenų subjektas yra davęs aiškų sutikimą.

Maloniai prašome dėl iškilusių klausimų pirmiausia kreiptis į „Novian“ (el. paštu dap@novian.lt), kad galėtume kuo greičiau juos išspręsti.

VI. PRAŠYMŲ DĖL PASINAUDOJIMO DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖMIS NAGRINĖJIMO TVARKA

Prašymą dėl nurodytų teisių įgyvendinimo Duomenų subjektas gali pateikti bet kuriam iš duomenų valdytojų raštu, pateikdamas prašymą paštu, elektroniniu paštu, arba atvykęs į konkretaus Duomenų valdytojo buveinę.

Siekiant apsaugoti, kad „Novian“ tvarkomi asmens duomenys nebūtų atskleisti jokiems asmenims, neturintiems teisės jų gauti, gavus Duomenų subjekto prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas teises, pirmiausia bus nustatyta jo tapatybė. Jeigu tapatybės patikrinimo procedūra bus sėkminga, „Novian“ įsipareigoja nepagrįstai nedelsdama, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo duomenų subjekto prašymo gavimo, pateikti informaciją pagal duomenų subjekto pateiktą prašymą.

Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą arba jei duomenų subjektas pateikė keletą prašymų, „Novian“ turi teisę vieno mėnesio laikotarpį pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai informuodama duomenų subjektą iki pirmojo mėnesio pabaigos ir nurodydama tokio pratęsimo priežastis.

Duomenų subjektas neturi mokėti jokio mokesčio tam, kad gautų informaciją apie jo tvarkomus asmens duomenis (arba pasinaudotų bet kuriomis kitomis teisėmis). Tačiau „Novian“ gali imti pagrįstą mokestį, jei duomenų subjekto prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas, pateikiamas pakartotinai arba yra neproporcingas.

VII. DUOMENŲ PERDAVIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS

Duomenų subjekto asmens duomenis asmens duomenų valdytojas gali atskleisti/perduoti tvarkyti šiems tretiesiems asmenims, kurie, įskaitant, bet neapsiribojant, padeda asmens duomenų valdytojui vykdyti ir administruoti svetainę ir susijusių paslaugų teikimą:

 • interneto svetainių administravimo ir susijusias paslaugas teikiančioms bendrovėms, įsikūrusioms Lietuvoje;
 • elektroninės komunikacijos partneriui, veikiančiam Lietuvoje, kuris padeda administruoti reklamos teikimą elektroninėje erdvėje;
 • „Novian“ pasitelktoms bendrovėms, kurios teikia „Novian“ teikiamų paslaugų kokybės vertinimo (įskaitant, nuomonės apie paslaugas, aptarnavimą ir jų kokybę rinkimą), rinkos tyrimų, žaidimų ir akcijų duomenų subjektams organizavimo paslaugas;
 • „INVL Technology“, kuri yra UAB „Novian“ valdanti įmonė (privatumo politika INVL-grupes-privatumo-politika.pdf ).

VIII. GEOGRAFINĖ TVARKYMO TERITORIJA

„Novian“ duomenų subjekto asmens duomenis paprastai tvarko tik Europos Sąjungos/Europos ekonominės erdvės (ES/EEE) teritorijoje, tačiau tam tikrais atvejais asmens duomenys gali būti perduoti ir už ES/EEE ribų, pavyzdžiui, slapukų surenkama informacija perduodama „Google“ ir negalime atmesti tikimybės, kad šie duomenys yra perduodami motininei kompanijai į JAV.

Tuo atveju, jeigu duomenys perduodami už ES/EEE ribų, taikome adekvačią apsaugą užtikrinančias priemones (perduodama į valstybę, kurią Europos Komisija yra pripažinusi užtikrinančia adekvatų duomenų apsaugos lygį, vadovaujamasi EK patvirtintomis Standartinėmis sutarčių sąlygomis), taip pat, kai būtina, perdavimas atliekamas vadovaujantis kitais tesėtais pagrindais:

 • gavus aiškų sutikimą;
 • tada, kai perdavimas yra būtinas kliento ir Duomenų valdytojo sutarčiai vykdyti arba ikisutartinėms priemonėms, kurių imtasi kliento kaip duomenų subjekto prašymu, įgyvendinti;
 • tais atvejais, kai duomenų perdavimas yra būtinas siekiant pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus;
 • taikant kitas tinkamas arba pritaikytas apsaugos priemones ir būdus, leidžiančias teisėtai perduoti asmens duomenis į trečiąsias valstybes.

IX. AUTOMATIZUOTŲ SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

Siekiant užtikrinti tinkamiausią duomenų subjekto aptarnavimą ir pateikti duomenų subjekto poreikius atitinkančius rinkodaros pasiūlymus bei gerinant „Novian“ teikiamų paslaugų kokybę, „Novian“ automatiniu būdu gali analizuoti duomenų subjekto asmens duomenis, įskaitant informaciją apie naudojimąsi paslaugomis, elgesį „Novian“ įmonių interneto svetainėse ir savitarnos portaluose.

Atkreipiamas dėmesys į tai, kad „Novian“ atliekami duomenų subjektų duomenų analizės veiksmai neturi duomenų subjektams jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio.

Duomenų subjektas gali bet kada nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi automatizuotai, ir nustatyti savo naršyklę taip, kad atsisakytų visų arba kai kurių naršyklės slapukų.

X. SLAPUKAI

Detali informacija apie slapukų naudojimą pateikiama Slapukų politikoje https://novian.lt/slapuku-politika/.

XI. KONTAKTINĖ INFORMACIJA

 • UAB „Novian“ (kodas 121998756, registruotas buveinės adresas Gynėjų g. 14, Vilnius, tel. (8 5) 219 0000, el. paštas info@novian.lt, interneto svetainės adresas www.novian.lt.
 • UAB „Novian Technologies“ (kodas 301318539, adresas Gynėjų g. 14, Vilnius, tel. (8 5) 219 0000, el. paštas info.technologies@novian.lt, interneto svetainės adresas www.novian.lt, duomenų apsaugos pareigūno el. paštas duomenu.apsauga@novian.lt);
 • UAB „Novian Systems“ (kodas 125774645, adresas Gynėjų g. 14, Vilnius, tel. (8 5) 273 41 81, el. paštas info.systems@novian.lt, interneto svetainės adresas www.novian.lt, duomenų apsaugos pareigūno el. paštas dap@novian.lt);
 • UAB „Novian Pro“ (kodas 300064148, adresas Gynėjų g. 14, Vilnius, tel. (8 37) 474 011, el. paštas info.pro@novian.lt, interneto svetainės adresas www.novian.lt);
 • „Novian Eesti OÜ“ (adresas Pärnu mnt 105, Talinas, Estija, tel. +372 6715 188, el. paštas info@novian.ee, interneto svetainės adresas www.novian.ee);
 • „Zissor“ (adresas Bragernes Torg 6, 3017 Dramenas, Norvegija, tel. +47 22 83 85 00, el. paštas post@zissor.com, interneto svetainės adresas www.zissor.com).

XII. PAKEITIMAI

Ši Privatumo politika bus periodiškai peržiūrima. Atlikus pakeitimų, jos aktualią versiją paskelbsime Interneto svetainėje, todėl prašome periodiškai iš naujo su ja susipažinti.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2023-07-10.

 

Efektyvūs integruoti sprendimai ir paslaugos

Technologijos Jūsų tikslams

Susisiekite